Stáže / odborné praxe

Nabízíme možnost odborných stáží v naší organizaci pro studenty a pracovníky jiných organizací. 

Cíl stáže/odborné praxe

(zaměřena především na):
 • informace o filozofických východiscích, koncepci zařízení
 • informace o fungování nízkoprahového zařízení
 • informace z oblasti Harm reduction, sociální práce
 • informace o systému péče o drogově závislé
 • provázání teoretického učiva s praxí
 • účast v provozu KCP - administrativní práce, práce s klienty (kontaktní místnost) - pod vedením garanta
 • možnost získat zkušenosti s vedením rozhovoru s klienty

Komu je stáž/odborná praxe určena:

 • Studentům středních, vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením (přednost mají studenti z oborů - adiktologie, sociální práce, sociální politika, sociální péče, sociální patologie, práva nebo speciální pedagogika)
 • Pracovníkům jiných zařízení pro uživatele drog, nebo zařízení na tyto služby navazující

Typy nabízených stáží/odborných praxí:

 • Krátkodobé (v rozsahu několika hodin - min.8 hod)
 • Střednědobé (7 dnů až 14 dnů)
 • Dlouhodobé (14 dnů až 6 týdnů)

Podmínky přijetí studenta či pracovníka jiného zařízení

 • stážista musí být starší 18 let 
 • můžeme si vyžádat pohovor s vedoucím stáže/odborné praxe (během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání zájemce od stáže, dosavadní praxe, zkušenosti s cílovou skupinou a požadovaná délka stáže) - v plné kompetenci vedoucího projektu je žádost o stáž/odbornou praxi odmítnout!
 • stážista nesmí po dobu  stáže (i mimo pracovní dobu) užívat žádné nelegální drogy, k tomu se zaváže písemně
 • stážista je povinen dodržovat domluvený rozvrh, pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen nepřítomnost řádně omluvit. Při porušení stanovených podmínek nebude praxe uznána
 • doporučujeme očkování proti virové hepatitidě typu A a B
 • o průběhu, náplni stáže/odborné praxe a dodržování těchto podmínek je zavřena písemná smlouva

Finanční podmínky stáže/odborné praxe:

 • cena stáže/odborné praxe je 200 Kč/den (tato úhrada může být rozhodnutím vedoucího projektu odpuštěna)
 • výjimku tvoří studenti LF UK (oboru Adiktologie), Zdravotně sociální fakulta JCU a Teologické fakulty JCU - tito studenti mají stáž/odbornou praxi hrazenou v rámci uzavřené spolupráce s těmito fakultami

Naše zařízení je klinickým pracovištěm LF UK v Praze, oboru Adiktologie a Telogické fakulty JCU v Českých Budějovicích

Obsah stáže/odborné praxe:

 • seznámení se všemi pravidly projektu (Interní směrnice, Operační manuál, etický kodex, BOZP a požární ochrana)
 • podepsání mlčenlivosti a její dodržování
 • seznámení s fungováním projektu a poskytovanými službami
 • informace o organizaci (její historie, zaměření, ostatní programy)
 • vzdělávání, specializace zaměstnanců
 • supervize zařízení – případová, týmová, externí a interní, jak často probíhá
 • hranice mezi pracovníkem a klientem
 • cílová skupina
 • způsob vedení dokumentace a sběru dat   
 • pravidla pobytu či využívání služeb pro klienty, sankce a omezení při nedodržení pravidel
 • práva klientů
 • statistika (návštěvnost, četnost využívání služeb)
 • spolupráce s ostatními zařízeními
 • způsoby řešení krizových situací

Stážisté nemají možnost nahlížet do konkrétní dokumentace klienta!
O přítomnosti stážistů v zařízení jsou klienti adekvátně informováni. 


V případě zájmu o stáž, popř. odbornou praxi, nás kontaktujte:

Mgr. Barbora Wernerová
vedoucí stáže/odborné praxe
tel.: 387 201 738
E-mail: wernerova@prevent99.cz