Práva a povinnosti uživatelů služeb

Klient má právo:
 1. na rovný přístup ke službám bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, původ, anamnézu, sexuální orientaci, společenské postavení, finanční možnosti atd.
 2. na základní lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost.
 3. být přijímáni jako autonomní (svébytná) a odpovědná bytost.
 4. být srozumitelným způsobem informován o všech poskytovaných službách, filosofii zařízení, metodách, rozsahu a trvání, podmínkách, zásadách a pravidlech využívaných služeb do té míry, aby na ně mohl vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně o nich spolurozhodovat.
 5. kdykoliv opustit službu na vlastní žádost a to bez dalších negativních důsledků pro sebe.
 6. podat si stížnost na jím využívanou službu nebo pracovníka.
 7. se rozhodnout, zda hodlá vstoupit do kontaktu se službou, která mu byla zprostředkována.

Klient má povinnost:

 • přijít do KC ve stavu, kdy jse schopen respektovat pokyny pracovníků a pravidla zařízení.
 • zdržet se násilného (slovního či fyzického) chování vůči ostatním přítomným osobám a k pracovníkům zařízení.
 • neaplikovat si  návykové látky a nemanipulovat s nimi či s HR materiálm v prosředí KC.
 • nemanipulovat v KC jakýmikoliv zbraněmi.
 • nedomlouvat trestnou činnost v KC.
 • nenabízet, neprodávat či nevyměňovat jakékoliv předměty v prostorách zařízení.