Práva uživatelů služeb

 1. Máte právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, původ, anamnézu, sexuální orientaci, společenské postavení, finanční možnosti atd.
 2. Máte právo na základní lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost.
 3. Máte právo být přijímáni jako autonomní (svébytná) a odpovědná bytost.
 4. Máte právo být srozumitelným způsobem informováni o všech poskytovaných službách, filosofii zařízení, metodách, rozsahu a trvání, podmínkách, zásadách a pravidlech využívaných služeb do té míry, abyste na ně mohli vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně o nich spolurozhodovat.
 5. Máte právo kdykoliv opustit službu na vlastní žádost a to bez dalších negativních důsledků pro sebe.
 6. Máte možnost podat si stížnost na vámi využívanou službu nebo pracovníka.
 7. Jde-li o námi zprostředkování kontaktu s jinou institucí, máte právo se rozhodnout, zda hodláte do tohoto kontaktu vstoupit, a pokud ano, s kým.

Služba Vám bude  aktuálně odepřena pokud:

 • Vaše chování bude násilnické a agresivní (slovní, fyzické i psychické) k ostatním přítomným osobám a k pracovníkům zařízení.
 • Budete domlouvat jakoukoliv trestnou činnost v přítomnosti pracovníků zařízení.
 • Budete nabízet, prodávat či vyměňovat jakékoliv předměty v prostorách zařízení.
 • Budete ničit či zcizovat vybavení zařízení nebo ostatních osob.
 • Budete si aplikovat návykové látky, distribuovat je, předávat a jakkoliv s nimi zacházet v prostorách zařízení.
 • Budete-li v tak intoxikovaném stavu, že nebudete schopen/a komunikace a spolupráce s pracovníky zařízení.
 • Budete nosit zbraně, zacházet s nimi v prostorách zařízení.